Активности школе у превенцији насиља

У оквиру активности усмерених на превенцију насиља које се у установи реализују током школске 2021/22. године, а у циљу стварања сигурног и подстицајног окружења за све ученике и спречавања свих облика насиља, током месеца октобра одржани су родитељски састанци са родитељима свих одељења наше школе. Поред присуства одељењских старешина, активно учешће у реализацији састанака узеле су директор школе, Марија Савић и стручни сарадници школе – психолог, Тања Маринковић и педагог, Маја Тењи. Састанци су одржавани у наставничкој канцеларији у периоду од 11-14. октобра за родитеље ученика разредне наставе и од 18-21. октобра за родитеље ученика предметне наставе. 

Циљ састанака био је указивање на потребу сталног васпитног рада са ученицима у области ненасилне комуникације и мирног решавања вршњачких конфликата, као и на мере превенције и интервенције које школа предузима у области заштите ученика од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања. Истакнуте су обавезе и одговорности свих чиниоца образовно-васпитног процеса (установе, ученика и родитеља) које су прописане законом и подзаконским актима у случају повреде забране дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Наглашено је да је новим прописима нарочито предвиђена одговорност родитеља, где је јасно дефинисано да родитељи имају законску обавезу да учествују у васпитним активностима школе. 

Како би се обезбедила међусекторска сарадња и институционални приступ теми превенције насиља, школа је упутила позив на учешће у родитељским састанцима Полицијској станици Велика Плана, Дому здравља Велика Плана и Центру за социјални рад Велика Плана. Позиву се одазвала Полицијска станица чији је службеник повремено узимао учешће у раду и обраћању родитељима. 

Неке од основних тема које су биле обухваћене родитељским састанцима, а у зависности од специфичних потреба и карактеристика сваке од вршњачких група/одељења, заступљености и учесталости вршњачких конфликата у свакој од њих, као и капацитета и воље родитеља да допринесу анализи и тумачењу појаве насилног решавања сукоба, биле су следеће:

  • Превентивне активности школе у заштити ученика од насиља;
  • Интервентне активности школе у заштити ученика од насиља;
  • Потреба оснаживања деце/ученика да укажу на проблем;
  • Историја насилничког понашања;
  • Адекватна расподела одговорности – овлашћења и ограничења свих значајних актера у систему;
  • Концепт реституције у превенцији насиља (принцип праведности);
  • Значај сарадње са породицом;
  • Значај међуинституционалне сарадње;
  • Оснаживање деце/ученика за усвајањем социјалних и емоционалних вештина у одговору на насиље;
  • Очување ауторитета школе као институције. 

Извештај сачинила: Тања Маринковић, психолог школе