Бесплатни уџбеници

У складу  са дописом  Министарства просвете, науке  и технолошког развоја, број:610-00-36/2022 -07 од 25.02.2022.године,  који  се односи  на обезбеђивање бесплатних  уџбеника  и других наставних средстава, обавештавамо  вас о следећем:

ОБАВЕЗНО

Родитељи  подносе  захтев   у  просторији Правне  службе  до  30.марта 2022.године 

ДОКУМЕНТАЦИЈА  уз  ЗАХТЕВ:

-за  ученике  социјално /материјално  угрожених породица -ФОТОКОПИЈА РЕШЕЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ  РАД  којим се право  на  социјалну  новчану  помоћ утврђује,

– за  ученике  који су  у породици  треће или  свако  наредно рођено дете,  прилаже се потврда образовно – васпитне  установе   за свако дете (потврда  Средње школе или са  Факултета)

(ако су прво и друго дете ученици наше школе, потврда  не треба).

 Услов  је да  су прво,друго дете  у породици   у систему  образовања  и треће дете или  свако  наредно  рођено дете  у породици остврује/ју  право  на бесплатне  уџбенике.

  За ученике  који  остварују  основно образовање и васпитање   по   индивидуалном образовном   плану, није  потребна  документација, јер  Школа  поседује  податке  о  наведеним ученицима.