НТЦ МЕТОДЕ У НАСТАВИ ФИЗИКЕ

У петак 06.10.2023. наставница физике Љиљана Митровић одржала је часове у одељењима 6.3 и 6.4 применом НТЦ методе учења: НТЦ шифре. Ове методе су саставни део НТЦ система учења у коме је настава окренута потребама ученика и потребама савременог развоја друштва, где наставник методички моделује наставне садржаје на начин који ће допринети развоју креативног размишљања и функционалног знања ученика. У наставном процесу по НТЦ систему учења информација је средство, а не циљ наставог процеса. Ученик информације повезује на свој начин, у складу са личним искуством, предзнањима и таква настава подстиче оригиналност, креативност и даровитост ученика.  

НТЦ шифре

НТЦ шифре су једна од оригиналних НТЦ метода помоћу које се активирају мисаоне класификације и мисаоне серијације. Користе се предности фонетског језика у комбинацији са бројевима и на тај начин се добија метода применљива на школско градиво. Шифре су често коришћена и ученицима омиљена НТЦ техника у настави, којом ученици брзо овладају и сами проналазе примену. Омогућава наставнику корелацију наставних садржаја из више наставних предмета. Задају се три или више речи по одређеном критеријуму, тзв. “тематске шифре” ( појмови везани за рељеф, врсте речи, математику,  природу – живу и неживу, градове…)  и у свакој од њих се крије по једно слово које учествује у решењу. Задата шифра крије позицију слова у речима , редом како су написане. Шифре се могу задавати на више нивоа сложености. Речи се у почетку пишу, али треба што пре прећи на погађање без записивања речи и шифре.  

Час физике у одељењу 6.3

На часу је утврђивана наставна јединица: Брзина равномерног праволинијског кретања

Час физике у одељењу 6.4

На часу су утврђиване: Брзина, правац и смер кретања, векторски карактер брзине; подела кретања према облику путање и брзини тела