Препоручене мере превенције COVID-19 у школама и установама ученичког и студентског стандарда

Опште мере превенције заразних болести укључујући и COVID-19 се обавезно
примењују без обзира на епидемиолошку ситуацију:

 1. Примена санитарно-хигијенских мера у школској средини и установама ученичког
  и студентског стандарда (даље у тексту)
 2. Респираторна хигијена (даље у тексту)

Посебне мере спречавања и сузбијања COVID-19:

 1. Вакцинација као специфична мера превенције COVID-19 се препоручује свим особама
  старијим од 12 година у складу са Стручно-методолошким упутством за ванредну
  препоручену имунизацију против covid-19 у Републици Србији
  (https://www.batut.org.rs/download/smuZaVanrednuPreporucenuImunizacijuProtivCOVID1
  9.pdf).
 2. Лица оболела од заразне болести COVID-19 изолују се и лече у објектима који су
  посебно одређени и припремљени за изолацију и лечење оболелих. Изузетно лица код
  којих је тестирањем утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, а код којих није утврђено
  присуство ниједног симптома или знака заразне болести COVID-19, односно код којих
  тежина болести не захтева лечење у болничким условима, изолују се и лече у кућним
  условима у трајању од седам дана, а изолација се прекида без тестирања. Оболела лица
  са примарном или секундарном имунодефицијенцијом се изолују у трајању од 14 дана,
  а стање имунодефицијенције утврђује лекар примарне здравствене заштите.
 3. У случају појаве потврђених случајева COVID-19 у школама, ученичким и студентским
  домовима, управа установе је у обавези да обавести епидемиолога територијално
  надлежног института/завода за јавно здравље или друге надлежне установе (Завод за
  здравствену заштиту студената) који прописује мере сузбијања инфекције.

С обзиром на то да је пандемија и даље у току, као и да постоје фактори ризика који
могу довести до погоршања епидемиолошке ситуације, препоруке ће се стално
преиспитивати и по потреби мењати у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.

ПРИМЕНА САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИХ МЕРА У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ И
УСТАНОВАМА УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

Адекватни санитарно-хигијенски услови у школама и установама ученичког и
студентског стандарда су неопходни за добро здравље, добро учење и одржавање
активности ученика, наставног и ненаставног особља и превенцију и контролу заразних
болести укључујући и COVID-19.
Санитарно-хигијенски услови подразумевају приступ и доступност:
 води за пиће у довољним количинама за све и увек када постоји потреба;
 довољном броју чистих и функционалних тоалета одвојених по полу и снабдевених
 потрошним материјалом за све и увек када постоји потреба;
 довољном броју функционалних уређаја за прање руку снабдевених водом и сапуном
за све и увек када постоји потреба.
У школској средини и другим установама потребно је редовно спроводити следеће
санитарно-хигијенске мере:

 1. Редовно прање руку
  Едуковати ученике, наставно и ненаставно особље о значају редовног прања руку и
  о томе како се правилно одржава хигијена руку у циљу спречавање ширења инфекције,
  демонстрацијом и постављањем постера, као подсетника о правилном прању руку, на свим
  местима где се руке перу. Едуковати их да не додирују очи, нос и уста неопраним рукама.
  Час одељенског старешине искористити за едукацију ученика.
  Како? Водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом
  дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази
  70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно
  запрљане. После три до четири извршених дезинфекција руку, обавезно опрати руке водом
  и сапуном.
  Када? Обавезно при уласку у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања

хране, након обављања респираторне хигијене (истресања носа, кашљања у марамицу итд),после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења животиња, када су руке видно запрљане, након повратка из школе и увек када постоји потреба.

Где? На свим улазима у школу, на излазу из сале за физичко, на улазу у ученички/студентски ресторан или у ученички/студентски дом поставити дезинфекциона средства на бази 70% алкохола (користити их уз обавезни надзор наставника/дежурног наставника). На свим уређајима за прање руку поставити течни сапун (нпр. тоалети, учионице). Функционални уређаји за прање руку су једино они уређаји са исправним славинама и чесмама, водом и сапуном.

 1. Редовно чишћење школске средине, ученичких и студентских домова
  Едуковати представнике локалних самоуправа, директоре школа и других установа,
  наставно и ненаставно особље о значају редовног чишћења и дезинфекције за спречавање
  ширења инфекције (ради обезбеђења довољних количина средстава за чишћење и
  дезинфекцију и како би се успоставиле процедуре за редовно чишћење и дезинфекцију).
  Како? Механичко чишћење водом и сапуном или детерџентом, трљањем и
  стругањем, почев од чистијих ка прљавијим површинама, крећући од оних постављених
  више ка нижим, завршно са подом. Редовно чишћење се врши коришћењем чистих крпа
  (различите за различите површине и просторије, нпр. посебна за WC шољу, лавабо, подове,
  клупе…) и свежих раствора средстава којима се чисти. Употреба средстава на бази хлора се
  не препоручује. Поступак дезинфекције одређеног простора или установе подразумева низ
  процедура у којима се употребљавају различите методе и дезинфекциона средства.
  Дезинфекцију обављају овлашћене установе и стручна и обучена лица онда када за то
  постоји оправдана потреба.
  Дезинфекција коју може да обави особље установе се односи само на дезинфекцију
  заједничких предмета и површина који се често додирују (школске клупе, столови у
  трпезарији, спортска опрема, кваке, ручке на прозорима, школски прибор – шестар, лењир),
  и то искључиво средствима на бази 70% алкохола и након механичког чишћења видљиво
  запрљаних површина. Неконтролисана и некритичка употреба дезифицијенаса може
  довести до низа негативних ефеката по здравље ученика, наставног и ненаставног особља

као што су: иритација коже и појава алергија, екцема и других промена на кожи, иритација
слузокоже респираторних путева (носа, ждрела, плућа) и погоршање или појава астме,
опструктивне болести плућа и др. Распрскавање дезифицијенса се не препоручује, већ
умакање и натапање тканине. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о
правилној примени према упутству произвођача (намена, концентрација, начин употребе и
неопходно контактно време). Препоручује се прављење плана чишћења (ко чисти, када, на
ком спрату, итд).
Када? Обавити чишћење пре почетка рада и свакодневно, минимум два пута дневно.
Дезинфекцију заједничких предмета који се често додирују вршити неколико пута дневно.
Шта? Простор и површине (подови, зидови, врата и друге површине које користи
већи број особа: школске клупе и столови, столице, кваке, прекидаче за светло, ручке
ормарића, славине, WC шоље, водокотлићи, лавабои), прибор (школски шестар, лењир) и
опрема у тоалетима, учионицама, зборницама, сали за физичко васпитање (спортски
реквизити), у кухињама и трпезаријама.

 1. Редовна набавка основног потрошног материјала
  Обезбедити довољне количине средстава за чишћење и дезинфекцију и успоставити
  процедуре за редовну набавку средстава за чишћење и дезинфекцију.
  Како? Заједничким радом установе и заједнице (надлежне локалне самоуправе и
  родитеља) за добијање подршке за обезбеђивање основног потрошног материјала (кроз, на
  пример, оснивање родитељског одбора за санитарно-хигијенске услове). За дугорочно
  обезбеђивање средстава за адекватно одржавање санитарно-хигијенских услова,
  размотрити навођење трошкова под посебном буџетском линијом у буџету установе.
  Када? Обезбедити дневну снабдевеност основним потрошним материјалом према
  обиму потрошње.
  Шта? Основно: сапун, тоалет папир, убруси за једнократно коришћење, кесе за
  канте за смеће, средства за чишћење, дезифицијенси на бази 70% алкохола и производи за
  чишћење (крпе, џогери).
 • Редовна провера функционалности уређаја за снабдевање пијаћом водом,
  санитацијом и хигијеном
  Како? Препоручује се састављање плана редовне провере функционалности са јасно
  одређеним активностима, специфичним улогама, задацима, распоредом и буџетом за
  дневно одржавање, чишћење и поправке, као и редовно праћење спровођења плана.
  Када? Најмање једном дневно извршити проверу уређаја за водоснабдевање,
  санитацију и хигијену. Више пута у току дана, у зависности од броја особа присутних у
  школи, проверити снабдевеност потрошним материјалом и допунити га по потреби.
  Шта? Уређаји и инсталације за водоснабдевање, санитацију и хигијену (славине,
  лавабои, WC шоље, водокотлићи). Проверити њихову исправност и функционалност (нпр.
  присуство воде и сапуна и/или дезифицијенса на бази алкохола на сваком месту за прање
  или дезинфекцију руку, исправност водокотлића и WC шоља). Не заборавите на адекватну
  припрему водоводних инсталација након дужег некоришћења (распусти, празници,
  викенди) како би одржали исправност испоручене воде преко система јавног
  водоснабдевања, односно индивидуалног извора.
  Како?
 • Спровести испирање водоводне мреже у објекту на следећи начин: отворити све славине
  и тушеве и пустити да вода истиче све дoк сe нe испусти цeлa зaпрeминa вoдe у цевима,
  односно док вoдa нe пoприми свoje уoбичajeнe кaрaктeристикe (изгуби евентуално
  присутну боју и мутноћу и устали јој се температура).
 • Спровести термичку дезинфекцију унутрашње мреже на следећи начин: загрејати воду у
  бојлерима на температуру од 70 до 80 °С и након четири сата испуштати воду преко славина
  и тушева у минималом трајању од пет минута.
 • У системима са топлом водом температура воде мора бити већа од 50 °С.
 • У систему за хладну воду температура воде мора бити испод 20 °С.
 • Неопходно је редовно контролисање и одржавање славина и тушева: скидање и чишћење
  свих додатака (мрежица, розета и сл), као и редовна замена дотрајалих елемената.
 • Потребно је једном годишње очистити и дезинфиковати грејаче на бојлерима, по потреби
  и чешће.
 1. Редовно проветравање свих просторија
  Едуковати ученике, наставно и ненаставно особље о значају редовног проветравања
  просторија у циљу спречавање ширења инфекције. Час одељенског старешине искористити
  за едукацију ученика.
  Како? Искључиво природним путем (отварањем прозора), без употребе вештачке
  вентилације и климатизације централизованог затвореног типа.
  Када и колико? Обавезно за време сваког школског одмора и између смена.
  Уколико временски услови дозвољавају, препоручује се држање отворених прозора и током
  трајања наставе.
 2. Редовно уклањање отпада
  Како? Отпад одлагати у кесе у канте за смеће, по могућству са поклопцем и са
  педалом за ножно отварање како би се избегло додиривање површине канте. Употребљене
  маске за једнократну употребу (не односи се на платнене маске) одложити у кесу, кесу
  завезати и бацити у канту за смеће. Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље
  третирати у складу са процедуром за управљање комуналним отпадом, уз прописане мере
  заштите.
  Када? Свакога дана и по потреби више пута дневно проверавати да ли су канте пуне
  и безбедно их празнити. Отпад одлагати у складу са процедуром за управљање отпадом, уз
  прописане мере заштите.
  Шта? Сав комунални отпад који настаје у току дана током активности и боравка у
  школи, односно другој установи.

  РЕСПИРАТОРНА ХИГИЈЕНА

  Да би се спречило преношење свих респираторних инфекција, укључујући COVID-19,
  следеће мере контроле инфекције се препоручују свим особама са знацима и симптомима
  респираторне инфекције за задржавање респираторног секрета:
   Покрити уста и нос марамицом при кашљању или кијању или у недостатку марамица
  кашљати или кијати у рукав у превоју лакта;
   У најближу посуду за отпад одложити марамицу након употребе;
   Обавити хигијену руку (прање руку сапуном и водом, дезинфекција руку средствима
  на бази алкохола) након контакта са респираторним излучевинама и
  контаминираним предметима/материјалима.