Смернице за организацију процеса наставе и учења у предметној настави у измењеним епидемиолошким условима

У складу са епидемиолошким условима апсолутни приоритет свима мора да нам буде здравље и безбедност ученика; осим физичког здравља, које ни под којим условима не смемо угрозити, неопходно је водити рачуна и о менталном здрављу деце. То значи да морамо неутралисати све чиниоце(личне природе) који доводе до конфузије, анксиозности и нестабилности у функционисању ученика и њихових породица имајући реална очекивања од ученика у складу са узрастом  и јединствен критеријум у постављању захтева.   Наставник као педагог поступа тако да помаже ученицима у суочавању са изазовима како би они могли да имају адекватан емоционални одговор на целокупне околности. 

– Слање нејасних и контрадикторних порука ученицима, непрецизни и недовољно дефинисани захтеви, кажњавање ученика због њиховог неразумевања шта наставник од њих очекује апсолутно је недопустиво и са педагошког и психолошког аспекта штетно. 

– Посебну пажњу треба обратити на ученике  петог разреда који се налазе у транзитивном периоду када им је потребно разумевање, подршка и давање јасних инструкција за рад и понашање. 

– Неопходно је да сваки наставник ученицима и родитељима јасно дефинише свој начин рада и очекивања у односу на онлајн наставу. У складу са иницијалном општом препоруком Министарства сваки наставник треба да 1 сат дневно  ( 5 сати у току радне недеље) посвети пружању додатне подршке ученицима и сарадњи са родитељима путем Гугл учионице. Гугл учионица не служи да се ученици додатно оптерећују садржајима које већ добијају непосредним радом или преко часова на РТС-у , већ као средство да се размене информације, дају додатна објашњења и задаци који треба да помогну ученицима у организацији учења. У том смислу поента рада преко Гугл учионица апсолутно не сме да буде целодневни вишесменски рад, како деце, тако ни самих наставника. 

– Од ученика не треба захтевати белешке са часова који се емитују на РТС-у . Наставник може да има увид да ли су ученици пратили наставу на РТС-у, али инсистирање на писаном трагу о праћењу те наставе није дозвољено, као што није дозвољено ни да се те забелешке формативно оцењују. То не сме да буде елемент сумативне оцене, није показатељ ангажовања ученика нити указује на оствареност било ког исхода. 

– Сваки наставник из чијег предмета постоје снимљени часови који се емитују на РТС-у треба да прати динамику њиховог емитовања и у односу на то (а не на редослед у уџбенику) прилагођава избор наставних јединица за непосредан рад. 

-Од ученика је дозвољено захтевати само оно градиво које је покривено излагањем на часу, обухваћено садржајима из уџбеника или путем РТС-а. Строго је забрањено пропитивање и оцењивање градива које са  ученицима није обрађено (или појашњено ако су у питању ученици који су исто то градиво пратили на РТС-у). 

-Ученици се не смеју осуђивати , омаловажавати ни кажњавати због несналажења на Гугл учионици. Очекује се крајње флексибилан и емпатичан приступ. 

– Неопходно је да се размена информација и захтева преко свих канала комуникације (Гугл учионица, мејлови и Вибер групе) временски ограничи на радне дане и то до најкасније 19.00 часова. У складу са тим и од ученика треба захтевати да повратне информације достављају у предвиђеном временском оквиру, уз јасно предочавање када се и шта од њих очекује. 

-Свака размена информација, захтева и инструкција се одвија на релацији наставници – ученици – родитељи. Родитељи су значајан чинилац школског живота, посебно у новонасталим околностима, када захтевају да,због добробити деце, имају увид у организацију и функционисање школе. Потребно је пружити им конкретне инструкције и јасно дефинисати очекивања, како од ученика, тако и од њих. 

Управа школе и стручна служба